de en es fr ru
Turkmenistan

Turkmenistan

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - TKM Maksat Ashiralyev (1993)Gurbansahat Gurbansahatov (1993)Begench Shamyev (1993)Nargiza Dovletova (1996)Arslan Meredovich Roziyev (1996)Batir Meretmammodovich Saparmammodov (1996)Igor Saphronov (1996)Begench Amannazarov (1999)Yegor Zhbanov (1999)Chary Akmyradov (2001)Bayram Annanurov (2001)Mansur Bekmuradov (2001)Allayar Orazov (2001)Bezirgen Veliyev (2001)Batyr Atayev (2002)Arslan Berdimuradow (2002)Polat Chariyew (2002)Mergen Orazmuhammedov (2002)Umar Samandarov (2002)Bezirgen Veliyev (2002)Batyr Atayev (2003)Arslan Berdimuradow (2003)Polat Chariyew (2003)Mergen Orazmuhammedov (2003)Batyr Atayev (2004)Ruslan Durdiyev (2004)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2004)Serdar Ilyasov (2004)Bahtiyar Kurbanov (2004)Mergen Orazmuhammedov (2004)Fahrutdin Haitov (2005)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2005)Bagtyar Orazmyrat Kurbanow (2005)Merdan Artykov (2006)Jumageldi Chariyev (2006)Arslan Muhammetmyrat Hojiyev (2006)Nurali Jorayev (2006)Mihail Ponomaryov (2006)Merdan Artykov (2007)Jumageldi Chariyev (2007)Nazar Emirov (2007)Pirmyrat Gurbanov (2007)Timur Kurbanov (2007)Azat Meredov (2007)Merdan Artykov (2008)Nazar Emirov (2008)Gaygysyz Hojanazarov (2008)Azat Meredov (2008)Archyn Seyidov (2008)Kakamyrat Tusiyev (2008)Dovlet Akyniyazov (2009)Nazar Emirov (2009)Gaygysyz Hojanazarov (2009)Agageldi Samedov (2009)Archyn Seyidov (2009)Kakamyrat Tusiyev (2009)Shatlyk Amanov (2010)Serdar Atayev (2010)Kerven Durdymyradov (2010)Rovshen Hajyyev (2010)Ikram Jumakuliyev (2010)Agageldi Samedov (2010)Palvan Agamyradov (2011)Kerven Durdymyradov (2011)Rovshen Hajyyev (2011)Myratgeldi Kichiyev (2011)Gurtmyrat Motukov (2011)Ashyrmuhammet Serdarov (2011)Palvan Agamyradov (2012)Shanur Allabayev (2012)Garyagdy Muhammetgulyyev (2012)Ashyrmuhammet Serdarov (2012)Merdan Soltanov (2012)Ilshat Valiyev (2012)Ojarmyrat Gandymov (2013)Dovlet Ovlyagulyyev (2013)Nazar Rahmanov (2013)Merdan Soltanov (2013)Nuryagdy Soyunov (2013)Ilshat Valiyev (2013)Murat Chashemov (2015)Bazarbay Halmedov (2015)Perman Iljanov (2015)Dovran Nurgeldiyev (2015)Dovlet Ovlyagulyyev (2015)Alshir Soyunjov (2015)Jepbar Asgarov (2016)Sapar Charyyev (2016)Rustem Haitov (2016)Resul Mamiyev (2016)Ruslan Myratgeldiyev (2016)Mekan Shahanov (2016)Rahman Agamyradov (2017)Jepbar Asgarov (2017)Agamyrat Begenjov (2017)Rustem Gurbandurdyyev (2017)Resul Mamiyev (2017)Akmyrat Tirkeshov (2017)Kadyrberdi Annabayev (2018)Jepbar Asgarov (2018)Ashyrgeldi Atayev (2018)Agamyrat Begenjov (2018)Baygeldi Cholukov (2018)Akmyrat Tirkeshov (2018)Kadyrberdi Annabayev (2019)Kemal Atajanov (2019)Ashyrgeldi Atayev (2019)Baygeldi Cholukov (2019)Seydulla Narkulyyev (2019)Resul Shamuhammedov (2019)

YearContestant [][↔]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2019Annabayev Kadyrberdi6100601336141.94%
2019Atajanov Kemal700000746325.48%Honourable mention
2019Atayev Ashyrgeldi7107001532647.58%Honourable mention
2019Cholukov Baygeldi300000350418.87%
2019Narkulyyev Seydulla500100647523.55%
2019Shamuhammedov Resul720000941732.90%Honourable mention
2018Annabayev Kadyrberdi7202101233843.17%Honourable mention
2018Asgarov Jepbar7107101627154.47%Bronze medal
2018Atayev Ashyrgeldi710001939134.23%Honourable mention
2018Begenjov Agamyrat7107001529051.26%Honourable mention
2018Cholukov Baygeldi100010251114.00%
2018Tirkeshov Akmyrat7400001135041.15%Honourable mention
2017Agamyradov Rahman7107001529252.61%Honourable mention
2017Asgarov Jepbar7307001718869.54%Bronze medal
2017Begenjov Agamyrat5307001529252.61%Honourable mention
2017Gurbandurdyyev Rustem7007001434244.46%Honourable mention
2017Mamiyev Resul7307001718869.54%Bronze medal
2017Tirkeshov Akmyrat7107001529252.61%Honourable mention
2016Asgarov Jepbar7107001528153.41%Honourable mention
2016Charyyev Sapar7007001431248.25%Honourable mention
2016Haitov Rustem000700744326.46%Honourable mention
2016Mamiyev Resul7107001528153.41%Honourable mention
2016Myratgeldiyev Ruslan700000744326.46%Honourable mention
2016Shahanov Mekan00000005685.66%
2015Chashemov Murat100700839431.77%Honourable mention
2015Halmedov Bazarbay110010348016.84%
2015Iljanov Perman0107301132244.27%Honourable mention
2015Nurgeldiyev Dovran400130839431.77%
2015Ovlyagulyyev Dovlet7017301814075.87%Bronze medal
2015Soyunjov Alshir5107301618368.40%Bronze medal
2013Gandymov Ojarmyrat00000004946.27%
2013Ovlyagulyyev Dovlet2017501525052.66%Bronze medal
2013Rahmanov Nazar1707001525052.66%Bronze medal
2013Soltanov Merdan7007201623455.70%Bronze medal
2013Soyunov Nuryagdy7407001819662.93%Bronze medal
2013Valiyev Ilshat7007001427947.15%Honourable mention
2012Agamyradov Palvan7707002111279.67%Silver medal
2012Allabayev Shanur7704001816370.33%Bronze medal
2012Muhammetgulyyev Garyagdy00000005293.30%
2012Serdarov Ashyrmuhammet7103001131642.31%Honourable mention
2012Soltanov Merdan7703001718266.85%Bronze medal
2012Valiyev Ilshat7003101131642.31%Honourable mention
2011Agamyradov Palvan7117011722260.68%Bronze medal
2011Durdymyradov Kerven7007111625355.16%Bronze medal
2011Hajyyev Rovshen7017111722260.68%Bronze medal
2011Kichiyev Myratgeldi700101937832.92%Honourable mention
2011Motukov Gurtmyrat00000005443.38%
2011Serdarov Ashyrmuhammet300020544920.28%
2010Amanov Shatlyk4107001233735.51%Honourable mention
2010Atayev Serdar7207001619962.00%Bronze medal
2010Durdymyradov Kerven6007001331340.12%Honourable mention
2010Hajyyev Rovshen4707001817466.79%Bronze medal
2010Jumakuliyev Ikram4007001135132.82%Honourable mention
2010Samedov Agageldi7707002110679.85%Silver medal
2009Akyniyazov Dovlet3205201229647.70%
2009Emirov Nazar7705001919865.07%Bronze medal
2009Hojanazarov Gaygysyz7704202019066.49%Bronze medal
2009Samedov Agageldi7717202413077.13%Silver medal
2009Seyidov Archyn10000015119.57%
2009Tusiyev Kakamyrat7605302118168.09%Bronze medal
2008Artykov Merdan7504101719962.92%Bronze medal
2008Emirov Nazar7504001621260.49%Bronze medal
2008Hojanazarov Gaygysyz710000836831.27%Honourable mention
2008Meredov Azat7107001523855.62%Bronze medal
2008Seyidov Archyn100400542420.79%
2008Tusiyev Kakamyrat7107001523855.62%Bronze medal
2007Artykov Merdan3007201226648.94%Honourable mention
2007Chariyev Jumageldi3007201226648.94%Honourable mention
2007Emirov Nazar010700836529.87%Honourable mention
2007Gurbanov Pirmyrat00010014827.32%
2007Kurbanov Timur010700836529.87%Honourable mention
2007Meredov Azat3007001032238.15%Honourable mention
2006Artykov Merdan3016001033532.80%
2006Chariyev Jumageldi7007501911776.66%Silver medal
2006Hojiyev Arslan Muhammetmyrat7007101518962.17%Bronze medal
2006Jorayev Nurali00110024597.85%
2006Ponomaryov Mihail7006001329141.65%Honourable mention
2005Haitov Fahrutdin00000004865.27%
2005Hojiyev Arslan Muhammetmyrat000110239622.85%
2005Orazmyrat Kurbanow Bagtyar7107101619162.89%Bronze medal
2004Atayev Batyr7200701622952.99%Bronze medal
2004Durdiyev Ruslan010010243710.10%
2004Hojiyev Arslan Muhammetmyrat610000736724.54%
2004Ilyasov Serdar00000004693.51%
2004Kurbanov Bahtiyar2007101031635.05%Honourable mention
2004Orazmuhammedov Mergen6107301721256.49%Bronze medal
2003Atayev Batyr000700732030.04%Honourable mention
2003Berdimuradow Arslan2007701613869.96%Bronze medal
2003Chariyew Polat000700732030.04%Honourable mention
2003Orazmuhammedov Mergen000700732030.04%Honourable mention
2002Atayev Batyr070010830835.77%Honourable mention
2002Berdimuradow Arslan0604201224948.12%
2002Chariyew Polat060010733430.33%
2002Orazmuhammedov Mergen00000004594.18%
2002Samandarov Umar000200241014.44%
2002Veliyev Bezirgen0707201619160.25%Bronze medal
2001Akmyradov Chary000020239815.89%
2001Annanurov Bayram001020336423.09%
2001Bekmuradov Mansur710000827741.53%Honourable mention
2001Orazov Allayar310020631234.11%
2001Veliyev Bezirgen0016301024348.73%
1999Amannazarov Begench010111439412.47%
1999Zhbanov Yegor600021927040.09%
1996Dovletova Nargiza00010013927.57%
1996Roziyev Arslan Meredovich00100013927.57%
1996Saparmammodov Batir Meretmammodovich010101335316.78%
1996Saphronov Igor111100432523.40%
1993Ashiralyev Maksat00000004061.70%
1993Gurbansahatov Gurbansahat000220431124.76%
1993Shamyev Begench100310528431.31%
Google
Supported by Google